×
×

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများတည်ဆောက်၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြချက် EXPRESSION OF INTEREST (EOI) တင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့မီးရထား
ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများတည်ဆောက်၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြချက်
EXPRESSION OF INTEREST (EOI) တင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
 

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးျေရးစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်အား အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် အလားအလာရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်း/နိုင်ငံတကာပုဂဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများ တည်ဆောက်၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးသည် ကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏအတွက် အရေးကြီးသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် ရွာသာကြီး (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) နှင့် မြစ်ငယ် (မနတလေးတိုင်းဒေသကြီး) တို့တွင် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများတည်ဆောက်၍ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ကုန်းတွင်းဆိပ်များတည်ဆောက်၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး မြန်မာ့မီးရထားနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပုံစံထုတ်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှလိုသူ နာမည်ကောင်းသော ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတကာပုဂဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ စိတ်ပါဝင်စားမှုဖော်ပြချက် E×pression of Interest (EOI) အဆိုပြုလွှာများ ပေးပို့တင်ပြနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများသည် (EOI) မူရင်း ၊ ပထမမိတတူ(၁)စုံ နှင့် CD Copy (၁) စုံတို့ကို အဆိုပြုလွှာ (EOI) ပုံစံကို ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ၊ ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ သိမ်ဖြူလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း- +၉၅-၁-၂၉၁၉၈၅၊ ၂၉၁၉၉၄ တွင် ရယူနိုင်ပြီး အထက်ပါလိပ်စာသို့ ၂ဝ၁၄ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၉)ရက် (၁၄:ဝဝ)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့တင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (E-mail ဖြင့် ပေးပို့တင်ပြခြင်းကို လုံးဝ လက်ခံစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။)

၄။ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ပေးပို့လာသော (EOI) အဆိုပြုလွှာများအနက်မှ အလားအလာရှိသော လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများကို ပဏာမရွေးချယ်၍ တင်ဒါလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဖိတ်ခေါ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်းတွင်းဆိပ်များ တည်ဆောက်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များ ရှိပါက ဖုန်း +၉၅-၆၇-၇၇ဝဝ၅၊ ၇၇ဝ၈၅၊ ၇၇ဝ၆၈ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

                                                                                                 ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
                                                                                                 မြန်မာ့မီးရထား
                                                                                                 ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Restricted access